Cardiff Local Development Plan 2021 – 2036

We will keep you up to date on Cardiff’s replacement LDP.  It is important that you have the opportunity to take part in all the community consultations.  PCC will be responding at each consultation stage on behalf of our community.

The next phase of the process will be the publication of the Preferred Strategy – the LDP name for ‘draft LDP’ – in October 2022. There will be consultation on this and PCC will publicise how people can participate and respond.  The more responses, the better the community is represented to Cardiff.

Here is PCC’s response submitted 24.1.2022: PCC RLDP response 24.1.2022

December 1 2021 – February 8 2022 : Strategic Options consultation: this is now closed.
An important role of the Local Decelopment Plan (LDP) is to set out how Cardiff will change to accommodate development needs over the plan period 2021 – 2036.
The LDP must set out the right level of growth for Cardiff over the plan period based on available evidence and identify possible ways of providing for this growth.

CANDIDATE SITES

Below are documents relating to Cardiff’s call for Candidate Sites that took place from 28th May to the 20th August 2021.  

The public consultation on these sites has not taken place but it will, and is part of the scheduled RLDP consultations.  The nomination of any site does not mean that it will be approved for development.

Candidate-Site-Submission-Form-Guidance-Note-7th-May-2021-English

Candidate-Site-Methodology-Paper-7th-May-English

LDP-Constraints-Map-English-version

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

November 23 2021 : The establishment of primary school provision to serve the early phases of the Plasdwr Development

I am writing to update you on the proposal agreed by the Cardiff Council Cabinet on 24 June 2020 to establish a two Form Entry dual stream primary school with nursery provision to serve the early phases of the Plasdŵr development.

It was noted by Cabinet that construction of the Plasdŵr development and works to deliver the critical infrastructure including highway infrastructure along Llantrisant Road and strategic services such as drainage, water, gas, electric and telecommunications, were delayed due to Covid-19 lockdown and negotiations were ongoing with the developer in relation to their revised timetable.

The Council has been working closely with the developers and an amended timetable of works has been agreed.  It is now anticipated that construction of the new school will be completed by August 2023.

The school will admit its first pupils in September 2023 with applications for admission opening in Autumn 2022. 

Existing primary schools in the local area will have capacity for children living at the development for the academic years 2021/22 and 2022/23

Arrangements are being made for the establishment of a temporary governing body who will appoint a Headteacher to work in partnership with the governing body to establish the new school. 

You can find out more information as plans are progressed at www.cardiff.gov.uk/Plasdwrschool

If you have any queries or require any additional information, please contact The Schools Organisation Programme via e-mail to schoolresponses@cardiff.gov.uk or via telephone (029) 2087 2720

Regards

School Organisation Planning Team Manager

Sefydlu darpariaeth ysgol gynradd i wasanaethu cyfnodau cynnar Datblygiad Plasdŵr

 Ysgrifennaf atoch i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y cynnig y cytunwyd arno gan Gabinet Cyngor Caerdydd ar 24 Mehefin 2020 i sefydlu ysgol gynradd dwy ffrwd Fynediad i’r ysgol gyda darpariaeth feithrin i wasanaethu camau cynnar datblygiad Plasdŵr.

Nododd y Cabinet fod y gwaith o adeiladu datblygiad Plasdŵr a gwaith i ddarparu’r seilwaith hanfodol gan gynnwys seilwaith priffyrdd ar hyd Llantrisant Road a gwasanaethau strategol fel draenio, dŵr, nwy, trydan a thelathrebu, wedi’u gohirio oherwydd cyfnod clo Covid-19 ac roedd trafodaethau’n parhau gyda’r datblygwr mewn perthynas â’u hamserlen ddiwygiedig.

Mae’r Cyngor wedi bod yn gweithio’n agos gyda’r datblygwyr a chytunwyd ar amserlen waith ddiwygiedig.  Rhagwelir yn awr y bydd y gwaith o adeiladu’r ysgol newydd yn cael ei gwblhau erbyn mis Awst 2023.

Bydd yr ysgol yn derbyn ei disgyblion cyntaf ym mis Medi 2023 gyda cheisiadau am fynediad yn agor yn hydref 2022. 

Bydd gan ysgolion cynradd presennol yn yr ardal leol gapasiti i blant sy’n byw yn y datblygiad ar gyfer blynyddoedd academaidd 2021/22 a 2022/23

Mae trefniadau’n cael eu gwneud ar gyfer sefydlu corff llywodraethu dros dro a fydd yn penodi Pennaeth i weithio mewn partneriaeth â’r corff llywodraethu i sefydlu’r ysgol newydd. 

Gallwch gael rhagor o wybodaeth wrth i gynlluniau gael eu datblygu ar www.caerdydd.gov.uk/ysgolplasdwr

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os oes angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnoch, cysylltwch â’r Rhaglen Trefniadaeth Ysgolion drwy e-bost i ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk neu dros y ffôn (029) 2087 2720

Cofion

Rheolwr y Tîm Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion

GENERAL INFORMATION

Here is a link to Cardiff’s replacement LDP website.

It explains the process, lets you sign up for updates and has the latest news.

You can register for updates at the website link below: