HM The Queen EM Y Frenhines

 

 

Message from the Chair

It is with deep sadness that I pen these words.

On the 8 September 2022 Her Majesty Queen Elizabeth II passed away.

Our thoughts and condolences are with her family.

The United Kingdom, the Commonwealth and the wider world has lost a unique & inspirational woman.

70 years ago, Her Majesty pledged herself in service to the people of Great Britain and the Commonwealth. Not once in that time has she fallen short of that gold standard.

An amazing lady, our Queen, our Head of State, our Head of the Commonwealth and our Commander in Chief of our Armed Forces. Not only that, but all the while being a wife, a mother, grandmother & great grandmother.

The Queen conducted herself with total dignity, selflessness, grace & humility. She epitomised honour and hope for future generations and her dedication was beyond parallel.

Her Majesty has been served by 15 Prime Ministers and during her reign, the United States has had 14 Presidents.

Her sad passing brings to an end an era that we are unlikely to see again.

God save the King.

Gary Dixon

Chair

Pentyrch Community Council

 

Datganiad y Cadeirydd

Gyda thristwch dwfn yr ysgrifennaf y geiriau hyn.

Ar yr 8fed o Fedi 2022, bu farw Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II.

Mae ein meddyliau ac ein cydymdeimlad gyda’i theulu.

Mae’r Deyrnas Unedig, y Gymanwlad a’r byd ehangach wedi colli menyw unigryw ac ysbrydoledig.

70 mlynedd yn ôl, addawodd Ei Mawrhydi ei hun i wasanaethu pobl Prydain Fawr a’r Gymanwlad. Nid unwaith yn yr amser hwnnw y mae hi wedi disgyn yn brin o’r safon aur honno.

Gwraig ryfeddol, ein Brenhines, ein Pennaeth Gwladol, Pennaeth y Gymanwlad a Phennaeth ein Lluoedd Arfog. Nid yn unig hynny, ond drwy gydol yr amser roedd hi’n wraig, yn fam, yn nain ac yn hen nain.

Ymddygodd y Frenhines gydag urddas llwyr, anhunanoldeb, gras a gostyngeiddrwydd. Ymgorfforodd anrhydedd a gobaith ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol ac roedd ei hymroddiad y tu hwnt i gyfochrog.

Mae Ei Mawrhydi wedi cael ei gwasanaethu gan 15 o Brif Weinidogion ac yn ystod ei theyrnasiad, mae’r Unol Daleithiau wedi cael 14 o Arlywyddion.

Mae ei phasio trist yn dod â chyfnod nad ydym yn debygol o’i weld eto, i ben.

Duw achub y Brenin.

Gary Dixon

Cadeirydd

Cyngor Cymuned Pentyrch

 

As official mourning is now over Local Books of Condolence are now closed.

The Royal Family’s online link is here.