Cardiff Local Development Plan 2021 – 2036

We will keep you up to date on Cardiff’s replacement LDP.  It is important that you have the opportunity to take part in all the community consultations.  PCC will be responding at each consultation stage on behalf of our community.

Here is PCC’s response submitted 24.1.2022: PCC RLDP response 24.1.2022

December 1 2021 – February 8 2022 : Strategic Options consultation

You can find Cardiff’s webpage for this latest consultation here
Cardiff’s Virtual Consultation Room
An important role of the Local Decelopment Plan (LDP) is to set out how Cardiff will change to accommodate development needs over the plan period 2021 – 2036.
The LDP must set out the right level of growth for Cardiff over the plan period based on available evidence and identify possible ways of providing for this growth.
At this stage Cardiff are keen to get views on:
  • options for future levels of housing and jobs growth in Cardiff
  • possible ways of providing for growth to meet future needs

Annwyl Ymgynghorai

Rydym yn paratoi Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) newydd ar gyfer Caerdydd i gymryd lle’r CDLl presennol. Bydd y CDLl Newydd yn helpu i siapio Caerdydd am y 15 mlynedd nesaf hyd at 2036, felly mae’n hanfodol ein bod yn cynnwys cynifer o randdeiliaid â phosibl yn yr ymgynghoriad.

Nod y CDLl yw sicrhau bod y datblygiad cywir yn digwydd yn y lle cywir ar yr adeg gywir, er budd cymunedau a’r economi, a nodi pa ardaloedd mae angen eu diogelu.

Un o swyddogaethau pwysig y CDLl yw nodi sut y bydd Caerdydd yn newid i ddiwallu anghenion datblygu dros gyfnod y cynllun 2021 – 2036.

Rhaid i’r CDLl nodi’r lefel gywir o dwf ar gyfer Caerdydd dros gyfnod y cynllun yn seiliedig ar y dystiolaeth sydd ar gael a nodi ffyrdd posibl o ddarparu ar gyfer y twf hwn.

Ar hyn o bryd rydym yn awyddus i gael barn ar:

  • opsiynau drafft ar gyfer lefelau tai a thwf swyddi yng Nghaerdydd
  • ffyrdd posibl o ddarparu ar gyfer twf i ddiwallu anghenion y dyfodol

Rydym wedi nodi opsiynau yn y Papur Ymgynghori Opsiynau Strategol drafft sydd ar gael ar ein gwefan yn www.cardiffldp.co.uk/cy/  Gallwch hefyd gael rhagor o wybodaeth drwy fynd i’n Hystafell Ymgynghori Rithwir yn www.cardiffldp.co.uk/cy

Mae’r ymgynghoriad ar yr Opsiynau Strategol yn rhedeg o ddydd Mawrth 30 Tachwedd tan Ddydd Mawrth 8 Chwefror 2022.

Rydym yn ymgynghori’n gynnar yn y broses i rannu ein syniadau cychwynnol a rhoi amser i ystyried sylwadau cyn camau pellach y broses ymgysylltu. 

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n Hystafell Ymgynghori Rithwir a rhannwch eich barn drwy gwblhau harolwg ar-lein erbyn dydd Mawrth 8 Chwefror 2022.

Sylwer bod y Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol, sy’n rhestru’r holl safleoedd sydd wedi’u cyflwyno i’w hystyried yn y CDLl newydd bellach ar gael i’w gweld ar ein gwefan yn www.cardiffldp.co.uk/cy/.  Mae’r Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol hon er gwybodaeth yn unig ac nid yw’n rhan o’r ymgynghoriad ar hyn o bryd.

Croesawn ohebiaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg.  Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg ac ni fydd yn arwain at oedi.  Caiff eich sylwadau eu cydnabod ac adroddir amdanynt, yn gryno, yn un o gyfarfodydd y Cyngor yn y dyfodol . 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch nhw at y Tîm CDLl:cdll@caerdydd.gov.uk.

Hysbysiad Diogelu Data – Sylwch nad oes modd trin unrhyw sylwadau a ddaw i law yn gyfrinachol. Bydd modd i’r cyhoedd eu gweld (ond heb gynnwys eich manylion personol).  Byddwn hefyd yn cadw eich manylion yng nghronfa ddata ymgynghoriad Adolygu’r CDLl gydol cyfnod y broses paratoi’r Adolygiad CDLl a’r broses CDLl Newydd os caiff hwnnw ei gymeradwyo, oni bai eich bod yn gofyn yn ysgrifenedig i gael eich tynnu o’r gronfa ddata ac i beidio â chael gohebiaeth mwyach gan y Cyngor ynghylch y CDLl.

Yn gywir

Simon Gilbert

Pennaeth Cynllunio

Dear Consultee

We are preparing a new Local Development Plan (LDP) for Cardiff to replace the existing LDP. The Replacement LDP will help shape Cardiff for the next 15 years to 2036 so it is vital that we involve as many stakeholders as possible in the consultation.

 

The aim of the LDP is to ensure the right developnment happens in the right place at the right time, benefitting communities and the economy and setting out which areas need to be protected.

An important role of the LDP is to set out how Cardiff will change to accommodate development needs over the plan period 2021 -2036.

The LDP must set out the right level of growth for Cardiff over the plan period based on available evidence and identify possible ways of providing for this growth.

At this stage we are keen to get views on:

  • options for future levels of housing and jobs growth in Cardiff
  • possible ways of providing for growth to meet future needs

We have set out options in the Strategic Options Consultation Paper which is available on our website at www.Cardiffldp.co.uk.  You can also find out more information by visiting our Virtual Consultation Room at www.cardiffldp.co.uk

Consultation on the Strategic Options runs from Tuesday 30th November to Tuesday 8th February 2022.

We are consulting early in the process to share our initial thinking and allow time to consider feedback ahead of further stages of engagement.

For more information please visit our Virtual Consultation Roomand have your say by completing our online survey by Tuesday 8th February 2022.

Please note that the Candidate Site Register, which lists all the sites that have been submitted for consideration in the replacement LDP, is now available to view on our website atwww.cardiffldp.co.uk.  This Candidate Site Register is for information only and does not form part of the consultation at this stage.

We welcome correspondence in Welsh and English. Correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and will not lead to delay. Your comments will be acknowledged and also be reported, in summary, to a future meeting of the Council.

If you have any questions please email the LDP Team

Data Protection Notice – Please note that all comments received cannot be treated as confidential and will be available for public inspection (with your personal details redacted). We will also hold your contact details on our LDP Review consultation database for the duration of the LDP Review preparation process and Replacement LDP process should approval be given; unless your request in writing to be removed from the database and no longer receive correspondence from the Council on the LDP.

Yours faithfully

Simon Gilbert

Head of Planning

CANDIDATE SITES

Below are documents relating to Cardiff’s call for Candidate Sites that took place from 28th May to the 20th August 2021.  

The public consultation on these sites has not taken place but it will, and is part of the scheduled RLDP consultations.  The nomination of any site does not mean that it will be approved for development.

Candidate-Site-Submission-Form-Guidance-Note-7th-May-2021-English

Candidate-Site-Methodology-Paper-7th-May-English

LDP-Constraints-Map-English-version

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Please click on the poster below for details:

November 23 2021 : The establishment of primary school provision to serve the early phases of the Plasdwr Development

I am writing to update you on the proposal agreed by the Cardiff Council Cabinet on 24 June 2020 to establish a two Form Entry dual stream primary school with nursery provision to serve the early phases of the Plasdŵr development.

It was noted by Cabinet that construction of the Plasdŵr development and works to deliver the critical infrastructure including highway infrastructure along Llantrisant Road and strategic services such as drainage, water, gas, electric and telecommunications, were delayed due to Covid-19 lockdown and negotiations were ongoing with the developer in relation to their revised timetable.

The Council has been working closely with the developers and an amended timetable of works has been agreed.  It is now anticipated that construction of the new school will be completed by August 2023.

The school will admit its first pupils in September 2023 with applications for admission opening in Autumn 2022. 

Existing primary schools in the local area will have capacity for children living at the development for the academic years 2021/22 and 2022/23

Arrangements are being made for the establishment of a temporary governing body who will appoint a Headteacher to work in partnership with the governing body to establish the new school. 

You can find out more information as plans are progressed at www.cardiff.gov.uk/Plasdwrschool

If you have any queries or require any additional information, please contact The Schools Organisation Programme via e-mail to schoolresponses@cardiff.gov.uk or via telephone (029) 2087 2720

Regards

School Organisation Planning Team Manager

Sefydlu darpariaeth ysgol gynradd i wasanaethu cyfnodau cynnar Datblygiad Plasdŵr

 Ysgrifennaf atoch i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y cynnig y cytunwyd arno gan Gabinet Cyngor Caerdydd ar 24 Mehefin 2020 i sefydlu ysgol gynradd dwy ffrwd Fynediad i’r ysgol gyda darpariaeth feithrin i wasanaethu camau cynnar datblygiad Plasdŵr.

Nododd y Cabinet fod y gwaith o adeiladu datblygiad Plasdŵr a gwaith i ddarparu’r seilwaith hanfodol gan gynnwys seilwaith priffyrdd ar hyd Llantrisant Road a gwasanaethau strategol fel draenio, dŵr, nwy, trydan a thelathrebu, wedi’u gohirio oherwydd cyfnod clo Covid-19 ac roedd trafodaethau’n parhau gyda’r datblygwr mewn perthynas â’u hamserlen ddiwygiedig.

Mae’r Cyngor wedi bod yn gweithio’n agos gyda’r datblygwyr a chytunwyd ar amserlen waith ddiwygiedig.  Rhagwelir yn awr y bydd y gwaith o adeiladu’r ysgol newydd yn cael ei gwblhau erbyn mis Awst 2023.

Bydd yr ysgol yn derbyn ei disgyblion cyntaf ym mis Medi 2023 gyda cheisiadau am fynediad yn agor yn hydref 2022. 

Bydd gan ysgolion cynradd presennol yn yr ardal leol gapasiti i blant sy’n byw yn y datblygiad ar gyfer blynyddoedd academaidd 2021/22 a 2022/23

Mae trefniadau’n cael eu gwneud ar gyfer sefydlu corff llywodraethu dros dro a fydd yn penodi Pennaeth i weithio mewn partneriaeth â’r corff llywodraethu i sefydlu’r ysgol newydd. 

Gallwch gael rhagor o wybodaeth wrth i gynlluniau gael eu datblygu ar www.caerdydd.gov.uk/ysgolplasdwr

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os oes angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnoch, cysylltwch â’r Rhaglen Trefniadaeth Ysgolion drwy e-bost i ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk neu dros y ffôn (029) 2087 2720

Cofion

Rheolwr y Tîm Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion

GENERAL INFORMATION

Here is a link to Cardiff’s replacement LDP website.

It explains the process, lets you sign up for updates and has the latest news.

You can register for updates at the website link below: